Sljedeći uvjeti primjenjuju se isključivo na Korisnike usluga izrade web stranica, grafičkog dizajna te web trgovina. Pripadajući uvjeti primijenit će se između Izvršitelja (ROKE, vl. Marija Maček, OIB 16975687997) i Naručitelja izrade web stranica, web trgovina, grafičkog dizajna i drugih usluga koje Izvršitelj nudi (u daljnjem tekstu mogu biti spominjani kao Projekt). Ovi Uvjeti, vrijede prihvaćanjem ponude ili potpisivanjem ugovora između Izvršitelja i Naručitelja uz temu rada na Projektu te zamjenjuje sve prethodne sporazume, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu temu. Nikakvo usmeno objašnjenje ili informacije dobivene od bilo koje strane ne mogu mijenjati tumačenja odredbi ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Naručitelj se oslanja isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.

ODOBRENJE I KVALITETA

Izvršitelj će Korisniku na odobrenje dostaviti radnu verziju dizajna web stranice u računalnom grafičkom obliku, na serveru gdje Korisnik ima hosting ili na demo serveru Izvršitelja (ako je tako dogovoreno). Korisnik prihvaća da je upoznat s time da će sve podstranice biti dizajnirane prema odabranom vizualnom predlošku u sklopu prihvaćene teme, osim ako je drugačije ugovoreno. Veličina teksta, boje i općenito izgled web stranica ovise o korisnikovom pregledniku, rezoluciji ekrana i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Naručiteljeve web stranice nisu posebno pripremane za ispis iz web preglednika.

Izvršitelj će Naručitelju ponuditi različite vizuale dizajna (predložak) unutar WordPress teme, a unutar kojih Naručitelj odabire jedan konačni vizualni predložak. Svaki dodatni koncept koji izlazi iz okvira ovih uvjeta naplaćuje se po standardnoj satnici koja iznosi 200 kn/h. Onog trenutka kada Korisnik odobri vizualni predložak, počinje ubacivanje sadržaja koji je dostavljen od strane Naručitelja, a svaka dodatna izmjena nakon postavljanja stranice online na domenu Naručitelja naplaćuje se po standardnoj satnici.

U slučaju programskih radova – što se u ovom slučaju odnosi na izradu računalnih i web aplikacija, odnosno na radove koji se vrše na već postojećim Projektima – Naručitelju se može omogućiti uvid u trenutno odrađene radove na zahtjev Naručitelja ili po ranije ugovorenom rasporedu.

Pri dovršetku radova na Projektu, Izvršitelj će Naručitelju ispostaviti račun za preostali iznos uplate (ako je odabran model plaćanja u dva dijela). Naručitelju se na raspolaganje stavlja 8 (osam) dana kako bi pažljivo proučio Projekt, testirao sve funkcije, provjerio sve poveznice i naposlijetku obavijestio Izvršitelja o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno o odobrenju Projekta. Izvršitelj će manje zahvate na korekciji izvršiti besplatno, pod uvjetom da su zahtjevi za izmjenama razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 8 (osam) dana ne primi odgovor od Naručitelja, Izvršitelj će Projekt smatrati odobrenim i dovršenim. Svaki naknadni zahtjev za dodatnim zahvatima bit će naplaćen po standardnoj satnici.

U slučaju da Naručitelj pri dovršenju projekta nema osiguran smještaj za izrađenu web stranicu i/ili web aplikacije (primjerice u slučaju da se projekt izradio na testnoj domeni i demo serveru), iste Naručitelju na njegov zahtjev mogu biti dostavljene na CD-u, USB memoriji ili slanjem na e-mail adresu.

ROKOVI

Izvršitelj će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak Projekta. Naručitelj mora imati na umu činjenicu da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala (tekstovi, slike i sl.) mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove. Izrada otpočinje s uplatom avansa (100% ponude ili prvih 60% iznosa ponude), što se smatra prihvaćanjem ponude. U slučaju nedostavljanja svih potrebnih materijala za izradu Projekta u roku 30 dana od početka projekta, zadržavamo pravo prolongiranja roka izrade sukladno aktualnim projektima.

UVJETI PLAĆANJA

CJELOKUPNI AVANS – Naručitelj uplaćuje cjelokupan iznos ponude avansno. Odobrava se 10% popusta uz uvjet da je iznos ugovorenog posla minimalno 1.500,00 HRK.

MODEL 60-40 – Naručitelj uplaćuje 60% ukupnog iznosa ponude prilikom prihvata ponude, a preostalih 40% neposredno prije postavljanja web stranice online na server ili domenu Naručitelja. U ovom modelu se ne odobrava popust i primjenjiv je na iznos ugovorenog posla minimalno 2.000,00 HRK.

Projekt, web stranica, web trgovina, logo, slike, programski kod i sav ostali rad vezan uz Projekt Naručitelju neće biti isporučeni prije nego se izvrši cjelokupna uplata sredstava.

MATERIJALI

Naručitelj je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu Projekta. Sav materijal (tekstovi i slike) mora biti dostavljen u digitalnom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Izvršitelja prilikom dogovaranja projekta. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po standardnoj satnici. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Dodatna obrada materijala (tekstova i slika) naplaćuju se po standardnoj satnici. Naručitelj je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Projekta i njihovo isporučivanje Izvršitelju. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Naručitelj je dužan identificirati navedene materijale i Izvršitelju dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava.

VLASNIŠTVO, AUTORSKA PRAVA I OBVEZE

Nakon što Naručitelj uplati puni iznos računa:

  • vlasništvo svih prava, uključujući i autorska, na grafiku i tekst u Projektu prebacuju se na Naručitelja;
  • sva prava na programski kod kreiran pri radu na Projektu ostaju isključivo vlasništvo Izvršitelja
  • Naručitelju se omogućava trajna, neisključiva, neprenosiva i besplatna dozvola za korištenje tog i takvog programskog koda isključivo u vezi s izrađenim Projektom. Dozvola isključuje prava na izmjenu, poboljšanje, adaptaciju ili dekonstruiranje koda.

Za usluge dobavljene od strane Izvršitelja, a pružene od treće strane, Naručitelj se obvezuje prihvatiti Uvjete poslovanja i licencne ugovore treće strane u potpunosti.

USLUGE POSREDSTVOM TREĆIH OSOBA

Izvršitelj surađuje s trećim osobama, tj. vanjskim partnerima vezano za različite komlementarne usluge, kako bi Naručitelju mogao ponuditi cjelovitu uslugu. Ove usluge odnose se na poslove kao što su: profesionalno fotografiranje proizvoda, prostora i slično, ovlašteni prijevodi, stručna korektura i lektura na hrvatskom jeziku i stranim jezicima, pisanje sadržaja, usluge digitalnog marketinga, usluge hostinga i ostale komplementarne usluge.

HOSTING

Zakup bilo kojeg hosting paketa (mjesta na serveru) za smještaj web stranica i mailova, znači da ste zakupili dio servera. Izvršitelj nudi uslugu ugovaranja hostinga posredstvom ovlaštenih i provjerenih hosting partnera s kojima Izvršitelj poslovno surađuje.

Upload i otvaranje mailova Naručitelj radi sam ili se naplaćuje po standardnoj satnici. Ugovoreni hosting paket ne odnosi se na korisničko održavanje web stranice i/ili web trgovine.

Hosting je godišnji trošak kojega se Klijent obvezuje platiti prema ispostavljenom računu Agencije. Račun za produženje usluge hostinga Agencija će Klijentu poslati dovoljno vremena prije isteka tekućeg perioda hostinga, a najmanje 14 dana prije isteka tekućeg perioda hostinga.

Ukoliko Klijent ne podmiri račun, Agencija će Klijentu poslati prvo podsjetnik, a potom prema potrebi i opomenu. Ukoliko Klijent ne podmiri račun za usluge hostinga niti nakon podsjetnika i opomene, Agencija će pristupiti suspendiranju web stranice Klijenta, o čemu će ga obavijestiti pismenim putem, što podrazumijeva i elektronsku poštu.Kašnjenje u plaćanju hostinga podliježe naplati zakonskih zateznih kamata.

Klijent ima pravo promjene hosting partnera, o čemu je dužan obavijestiti Agenciju barem 30 (trideset) dana prije isteka tekućeg perioda hostinga.Ukoliko Klijent ne obavijesti Agenciju o promjeni hosting partnera u predviđenom vremenu, Agencija će smatrati da je Klijent suglasan s produženjem hostinga, te će mu ispostaviti račun za novu hosting godinu.

OTKAZIVANJE NARUČENIH USLUGA

Naručitelj i/ili Izvršitelj mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na Projektu, Izvršitelj zadržava svo vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.

  • Otkazivanje od strane Naručitelja

Naručitelj ima mogućnost otkazivanja usluga. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Izvršitelju preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja (info@roke.hr). Izvršitelj će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave Otkaza Izvršitelju smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtki određenoj za dostavu pismene pošiljke ili e-maila. U slučaju otkazivanja od strane Naručitelja Izvršitelj nije dužan vratiti uplaćena sredstva Naručitelju.

  • Otkazivanje od strane Izvršitelja

Izvršitelj zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Projektu, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Projektu, umanjena za nastale troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Naručitelja. Izvršitelj može otkazati projekt iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s Naručiteljem te osjetna kašnjenja u predaji materijala Izvršitelju.

NAKNADA ŠTETE

Ni pod kojim okolnostima Izvršitelj neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Naručiteljeva korištenja Izvršiteljevih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti korisnika (hakera). Naručitelj prihvaća nadoknaditi štetu Izvršitelju i izuzeti Izvršitelja od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz Izvršiteljevog korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Naručitelja.

MJESTO I NADLEŽNOST SUDA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovih Uvjeta, rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rješavati na nadležnom sudu u Čakovcu.

NAPOMENA

Naručitelj je suglasan s time da Izvršitelj može koristiti Projekt na način da ga prikaže na Izvršiteljevim web stranicama s poveznicom prema Projektu, ukoliko postoji. Jednako tako, Naručitelj je suglasan s time da Izvršitelj postavi Naručitelja na listu korisnika koja se prezentira posjetiteljima Izvršiteljevih internet stranica, kao i s time da se na web stranici Naručitelja istakne Izvršitelj u svojstvu onoga tko je izradio web stranicu.

JAMSTVA

Svi radovi na ugovorenom Projektu bit će izvršeni na profesionalan i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu s prihvaćenom ponudom. Naručitelj je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Izvršitelj ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenom Projektu biti bez prekida ili bez grešaka ukoliko nije dogovoreno održavanje web stranice. Kompletan rizik vezano za kvalitetu i uspješnost Projekta je na Naručitelju ukoliko samostalno održava svoju web stranicu/web trgovinu. Ni u kojem slučaju Izvršitelj neće biti odgovoran Naručitelju ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada web stranica, odnosno aplikacije, ili nesposobnosti Naručitelja da upravlja web stranicama ili aplikacijom, iako je Izvršitelj upozorio na mogućnost takvih poteškoća.

ODRŽAVANJE

Projekt ne uključuje paket održavanja, ukoliko isti nije ugovoren. Radovi vezani uz održavanje web stranice i/ili web trgovine naplaćuju se prema zasebnoj ponudi.

EDUKACIJA / ADMINISTRACIJA WEB STRANICE

Web stranice izrađujemo u WordPress CMS sustavu za samostalnu administraciju tj. ažuriranje sadržaja na web stranici. Naša tvrtka kao Izvršitelj usluge omogućava školovanje Naručitelju putem online aplikacija, ukoliko je edukacija ugovorena. Postoji mogućnost slanja video edukacijskih materijala na primjeru Naručiteljevog Projekta, ukoliko je tako ugovoreno. Ukoliko Naručitelj nema potrebno znanje ili web administratora unutar tvrtke možemo ponuditi Ugovor o održavanju web stranice.

KOMUNIKACIJA

Primarna poslovna komunikacija za izradu Projekta ili održavanje web stranice je pisana korespondencija (e-mail, službeni dopisi i sl.). Izvršitelj može odgovarati i zaprimati materijale putem sms-a, whatsapp, viber ili skype aplikacije, ako je tako dogovoreno i onda kada je to opravdano. Telefonske konzultacije moguće su u okviru Izvršiteljevog radnog vremena, a to je radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Na sve neodgovorene telefonske pozive i one koji su nastupili izvan radnog vremena, Naručitelju će biti uzvraćeno čim bude moguće.

PRIHVAĆANJE UVJETA

Opći uvjeti su obvezujući za ugovorne strane i opunomoćenike. Ovi Uvjeti mogu biti dopunjeni, izmijenjen ili opozvani u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, isključivo potpisanim sporazumom ugovornih strana.

Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovih Općih uvjeta, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovih Općih uvjeta. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene I bit će tumačene na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovih Općih uvjeta. Svaka obavijest za koju se po odredbama ovih Općih uvjeta zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja.